Platnost od 1.12.2011

a) Kupující při uskutečnění objednávky zboží souhlasí s Obchodními podmínkami vystavené prodávajícím. Obchodní podmínky jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Obchodní podmínky upřesňují a vymezují práva a povinnosti prodávajícího (Petr Procházka, IČO: 44547897) a kupujícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (o dodávce zboží).

b) Pokud není mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, prodávající se zavazuje dodat objednané zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (doručené prostřednictvím elektronické pošty) přes formulář, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Váha, rozměr, kapacita, cena, výkony a ostatní údaje na www.topeni-koupelna.cz, katalozích prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě uvedeny jako závazné.

Prodávající se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat

 • zboží v souladu s vlastnostmi a specifikací obvyklou pro daný druh zboží
 • zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • zboží vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh obvyklé

Místo plnění je místo dodání, určené v zákazníkovo objednávce. Při osobním odběru zboží je nutno předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než jaká je uvedena v kupní smlouvě (objednávce) je odebírací osoba povinna prokázat se zplnomocněním kupujícího.

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v internetovém formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém (zejména cenově náročnějším případě) vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky nebo písemně v závislosti na charakteru obchodu (množství, cena, náklady na přepravu). Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá kupní smlouvy, pak elektronické objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a je její nedílnou součástí.

d) Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná dlouhodobá rámcová kupní smlouva používají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. Jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

V souladu se zákonem č. 367/2000 § 53 máte jako kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).

Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv

 

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před plněním lhůty 14 dní od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejich cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • na dodávku novin, periodik a časopisů
 • na smlouvy spočívajících ve hře nebo loterii

 

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek

 

 • kontaktujte nás prosím písemně, že žádáte o odstoupení od kupní smlouvy. Uveďte číslo objednávky, popř. variabilní symbol a datum dodání pokud jste již obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naši adresu uvedenou v sekci kontakt, a to za následujících podmínek:
 • musí být v původním nepoškozeném obalu
 • nesmí být použité
 • nesmí být poškozené
 • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod.)
 • s originálním dokladem o koupi
 • zboží prosíme posílejte pojištěné a doporučeně, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku !)

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám budou vráceny peníze za zboží buď složenkou nebo bankovním převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14 pracovních dní po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží nebo jinak odporujícího výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílacíjího zpět.

Nabídkové ceny uvedené na www.topeni-koupelna.cz stránkách firmy Petr Procházka jsou platné v okamžiku objednání. Ceny v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů . Kupní cena bude považována za zaplacenou až při připsání celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením ceny v hotovosti na pokladně prodávajícího. Do této doby si prodávající vyhrazuje vlastnické právo ke zboží. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Vystavená faktura na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Pokud není uvedeno jinak, je možné převzetí zboží kupujícím až po jeho úplném zaplacení.

V případě platby bankovním převodem je zboží dodáno až po připsání dané částky na účet firmy. V případě, že není zálohová faktura uvedená v objednávce převedena na náš účet do 30 dní od obdržení objednávky, bude příslušná objednávka automaticky stornována.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Zákon o DPH Hlava III§ 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné v den odeslání zboží, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží.

„Den dodání zboží“ dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst.1

Jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím,uskutečňuje se dodání zboží jeho předáí prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího (není-li prodávající povinnen dle kupní smlouvy dodat zboží v určitém místě).

Dodací lhútá běží od dne obdržení závazné objednávky se všemi podklady, které jsou nutné pro vyřízení dodávky. Je-li zboží na skladě, zavazuje se prodávající zboží vyexpedovat či předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta může být přiměřeně prodloužena, jestliže prodloužení je zaviněno okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Dodací lhůta je do dvou pracovních dnů od předání zásilky dopravci – NE od dne objednání.

Kupující je povinen zboží od dopravce přebrat, zkontrolovat obaly zda nejsou porušeny, počet balíků a v případě jakékoliv závady ihned oznámit přepravci a trvat na přesném zápisu do protokolu o škodě. Reklamace nebude uznána v případě, že tak kupující neučiní.

Záruka běží od dne předání zboží konečnému uživateli při prodeji nebo kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za úplnost a jakost dodávky minimálně 24 měsíců. V případě, že kupující zjistí při převzetí vady, musí tuto skutečnost neprodleně sdělit na naši mailovou adresu či doporučeně poštou. Nejpozději však do 2 pracvních dnů od dne převzetí zboží.

U zboží, kde je výrobcem požadována instalace vyškolenou osobou nebo firmou (např. Elektrické a plynové kotle, bojlery apod.) je kupující povinen si zajistit tuto odbornou instalaci. Neučiní-li tak, reklamace nebude uznána.

V reklamačním listě musí být uveden datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh řešení reklamace. Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 14 kalendářních dnů od dne jejího obdržení.

Uvedené obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání závazné objednávky tehdy, nejsou-li účastníci písemně dohodnuti jinak. Je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva, má kupující právo odstoupit od této smlouvy v případě, že dojde po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, ve kterém došlo ke změně podmínek, platí že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné v okamžiku jeho doručení prodávajícímu, ale nevztahuje se na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující s veškerými ustanoveními obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně dopravních a expedičních nákladů) uvedenou v ceníku na internetových stránkách, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán po dobu stanovenou k dodání zboží.

Kupující a prodávající prohlašují, že není-li podmínkami stanoveno jinak, jejich práva a povinnosti se řídí Obchodním zákoníkem.

Platnost od 1.12.2011