Spolehlivá firma roku 2016 Získali jsme ocenění spolehlivá firma 2016.

Procházka Petr - koupelny - idatabaze.czInstalatérské potřeby, nářadí - idatabaze.cz

Obchodní podmínky

a) Kupující při uskutečnění objednávky zboží souhlasí s Obchodními podmínkami vystavené prodávajícím. Obchodní podmínky jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Obchodní podmínky upřesňují a vymezují práva a povinnosti prodávajícího (Petr Procházka, IČO: 44547897) a kupujícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (o dodávce zboží).

b) Pokud není mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, prodávající se zavazuje dodat objednané zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (doručené prostřednictvím elektronické pošty) přes formulář, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Váha, rozměr, kapacita, cena, výkony a ostatní údaje na www.topeni-koupelna.cz, katalozích prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě uvedeny jako závazné.

Prodávající se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat

Místo plnění je místo dodání, určené v zákazníkovo objednávce. Při osobním odběru zboží je nutno předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než jaká je uvedena v kupní smlouvě (objednávce) je odebírací osoba povinna prokázat se zplnomocněním kupujícího.

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v internetovém formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém (zejména cenově náročnějším případě) vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky nebo písemně v závislosti na charakteru obchodu (množství, cena, náklady na přepravu). Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá kupní smlouvy, pak elektronické objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a je její nedílnou součástí.

d) Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná dlouhodobá rámcová kupní smlouva používají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. Jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

V souladu se zákonem č. 367/2000 § 53 máte jako kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).

Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám budou vráceny peníze za zboží buď složenkou nebo bankovním převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14 pracovních dní po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží nebo jinak odporujícího výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílacíjího zpět.

Nabídkové ceny uvedené na www.topeni-koupelna.cz stránkách firmy Petr Procházka jsou platné v okamžiku objednání. Ceny v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů . Kupní cena bude považována za zaplacenou až při připsání celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením ceny v hotovosti na pokladně prodávajícího. Do této doby si prodávající vyhrazuje vlastnické právo ke zboží. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Vystavená faktura na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Pokud není uvedeno jinak, je možné převzetí zboží kupujícím až po jeho úplném zaplacení.

V případě platby bankovním převodem je zboží dodáno až po připsání dané částky na účet firmy. V případě, že není zálohová faktura uvedená v objednávce převedena na náš účet do 30 dní od obdržení objednávky, bude příslušná objednávka automaticky stornována.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Zákon o DPH Hlava III§ 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné v den odeslání zboží, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží.

„Den dodání zboží“ dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst.1

Jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím,uskutečňuje se dodání zboží jeho předáí prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího (není-li prodávající povinnen dle kupní smlouvy dodat zboží v určitém místě).

Dodací lhútá běží od dne obdržení závazné objednávky se všemi podklady, které jsou nutné pro vyřízení dodávky. Je-li zboží na skladě, zavazuje se prodávající zboží vyexpedovat či předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta může být přiměřeně prodloužena, jestliže prodloužení je zaviněno okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Dodací lhůta je do dvou pracovních dnů od předání zásilky dopravci – NE od dne objednání.

Kupující je povinen zboží od dopravce přebrat, zkontrolovat obaly zda nejsou porušeny, počet balíků a v případě jakékoliv závady ihned oznámit přepravci a trvat na přesném zápisu do protokolu o škodě. Reklamace nebude uznána v případě, že tak kupující neučiní.

Záruka běží od dne předání zboží konečnému uživateli při prodeji nebo kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za úplnost a jakost dodávky minimálně 24 měsíců. V případě, že kupující zjistí při převzetí vady, musí tuto skutečnost neprodleně sdělit na naši mailovou adresu či doporučeně poštou. Nejpozději však do 2 pracvních dnů od dne převzetí zboží.

U zboží, kde je výrobcem požadována instalace vyškolenou osobou nebo firmou (např. Elektrické a plynové kotle, bojlery apod.) je kupující povinen si zajistit tuto odbornou instalaci. Neučiní-li tak, reklamace nebude uznána.

V reklamačním listě musí být uveden datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh řešení reklamace. Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 14 kalendářních dnů od dne jejího obdržení.

Uvedené obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání závazné objednávky tehdy, nejsou-li účastníci písemně dohodnuti jinak. Je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva, má kupující právo odstoupit od této smlouvy v případě, že dojde po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, ve kterém došlo ke změně podmínek, platí že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné v okamžiku jeho doručení prodávajícímu, ale nevztahuje se na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující s veškerými ustanoveními obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně dopravních a expedičních nákladů) uvedenou v ceníku na internetových stránkách, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán po dobu stanovenou k dodání zboží.

Kupující a prodávající prohlašují, že není-li podmínkami stanoveno jinak, jejich práva a povinnosti se řídí Obchodním zákoníkem.

Platnost od 1.12.2011

Informace o účtu